Cobalt Reihe

Nötige Materialien

 

Cobalt Helm

 

5x Blue Shard

 

2x Scrap Metal

 

2x Iron Gear

 

Solid Cobalt

 

10x Blue Shard

 

3x Scrap Metal

 

2x iron Gear

 

1x Fine Fabric

 

(1x Cobalt Helm)

 

 

Mighty Cobalt

 

15 Blue Shards

 

4x Scrap Metal

 

3x Iron Gear

 

2x Fine Fabric

 

1x Heavy Gear

 

(1Solid Cobalt + Wärmestufe 5)

 

Azure Guardian

 

20x Blue Shard

 

5 Scarp Metal

 

4x Iron Gear

 

3x Fine Fabric

 

2x Heavy Gear

 

1x Sun Silver

 

(1x Mitghy Cobalt Helm + Wärmestufe 10)